Otrokovice: Městský úřad vyhodnotil činnost za loňský rok

parlamentnilisty.cz – Obce voličům otrokovice.cz – Vydáním výroční zprávy zhodnotila tajemnice Městského úřadu Otrokovice Marie Malíková činnost za rok 2010. Ta se kromě běžných činností vyplývajících z kompetencí jednotlivých organizačních útvarů, nesla v duchu pokračování projektu „Nastavení systému řízení kvality Městského úřadu Otrokovice”. V roce 2010 zajišťovalo chod úřadu deset odborů a čtyři oddělení, které se svou činností podílely na plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy. Výroční zpráva informuje o dění na jednotlivých odborech a odděleních, zaznamenává meziroční změny ve vykonávaných agendách, provedených kontrolách i personálních změnách. Důležitá pak byla jejich participace na novém nastavení systému řízení kvality Městského úřadu Otrokovice. „Předmětem projektu bylo zpracování procesní analýzy a provedení optimalizace systému řízení kvality. Cílem projektu bylo provést analýzu procesů tak, jak jsou na úřadě vykonávány. Na základě této analýzy navrhnout a nastavit – zavést vhodný, účelný, účinný a efektivní dokumentovaný systém řízení kvality, který bude splňovat požadavky normy pro řízení kvality ISO 9001:2008, platné legislativy ČR a identifikované potřeby vedení úřadu. Tímto jsme chtěli zvýšit účinnost, efektivnost a kvalitu poskytování služeb klientům úřadu,” přiblížila projekt tajemnice MěÚ Otrokovice Marie Malíková. Rok 2010, ale nebyl jen plný inovativních řešení a pokroku, ale byl také rokem ekonomicky náročným. „Úsporná opatření v návaznosti na celosvětový nedostatek zdrojů se odrazila i do financování městského úřadu. Prostředky na platy zaměstnanců zařazených do městského úřadu byly zastupitelstvem sníženy proti požadavku o přibližně 2,5 mil. Kč včetně odvodů. K těmto úsporám mohlo dojít na základě rozhodnutí neobsazovat volná a uvolňovaná místa, ať již z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou nebo ukončení pracovního poměru, ale za předpokladu, že nebude ohroženo poskytování služeb. Úsporu představovalo také pozastavení vyplácení odměn nebo využití prostředků poskytovaných na platy z dotací na projekty,” popsala Marie Malíková. Kolektiv pracovníků městského úřadu se podílel také na oceněních, která město získalo za činnost v roce 2010. Ministerstvo vnitra ČR udělilo otrokovickému úřadu Cenu za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň za aplikaci metody Benchmarking. Týdeník Ekonom a společnost Bison & Rose ohodnotila město Certifikátem za průzkum kvality podmínek pro podnikání v ČR v rámci výroční ceny Město pro byznys. Zlínský kraj pak vyhodnotil interaktivní mapu Otrokovic jako nejlepší elektronickou službu v krajském kole soutěže Zlatý erb. Z 280 hodnocených měst se Otrokovice umístily mezi prvními patnácti městy v celostátní soutěži Zelená informacím 2010, kdy Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. TIMUR hledala nejlépe pojatou prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst. Ocenění pro jednotlivce získala také paní Hana Zapletalová za největší počet provedených konverzí ve Zlínském kraji, které udělovalo Ministerstvo vnitra ČR za spolupráci při realizaci projektu Czech POINT. Rok 2010 byl pro MěÚ Otrokovice úspěšným. Podařilo se mu udržet a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb nejen vůči orgánům města, ale i vůči klientům, ať již jde o fyzické nebo právnické osoby. Výroční zprávu MěÚ Otrokovice v plném znění najdete na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města/zprávy a sdělení.