Jak si vedou Zlín, Holešov a Otrokovice v hospodaření?

CRIF porovnává vybrané údaje hospodaření uvedených měst s průměrem stejných ukazatelů obcí stejné velikostní kategorie. Data čerpá z rozpočtových a účetních údajů obcí za rok 2016 a ukazatele jsou přepočteny na jednoho obyvatele.

Statutární město Zlín
Za rok 2016 získalo město průměrné ratingové hodnocení. V období let 2013 až 2016 město použilo téměř celý objem souhrnných příjmů a vykázalo tak úsporu ve výši necelých 6 milionu Kč (0,1 % z příjmů). Nebýt přebytku rozpočtu města z roku 2016 bylo by kumulativní saldo města záporné.  Srovnatelně velké obce naspořily 6 % svých souhrnných příjmů, což znamená úsporu ve výši 355 milionu Kč připadající v průměru na jednu obec dané velikostní kategorie. Rozpočet města závisel na dotacích z více než jedné desetiny, srovnatelně velké obce vykázaly vyšší závislost. Podíl investičních dotací na celkovém objemu dotací byl v obou případech shodný (41 % v průměru).

Město vykázalo v přepočtu na obyvatele o něco málo nižší úroveň příjmů, avšak mnohem vyšší úroveň výdajů, zejména kapitálových. Nižší byly jak neinvestiční, tak i investiční dotace, vyšší naopak nedaňové příjmy. Zásluhu na tom měly příjmy z pronájmu majetku a z vlastní činnosti. Daňové příjmy a příjmy z prodeje majetku města byly srovnatelné s obcemi v dané velikostní kategorii. Podíl kapitálových výdajů města na jeho celkových výdajích dosahoval v průměru necelou čtvrtinu, v případě ostatních obcí to byla pětina.

Dluh města se mezi rokem 2013 a 2016 zvýšil o 17 %, ostatní obce svůj dluh snížily. Objem krátkodobého finančního majetku města vzrostl o 33 % a byl v každém z posledních čtyř let vyšší než objem dluhu. V roce 2016 byl dluh města v přepočtu na obyvatele vyšší a objem krátkodobého finančního majetku nižší než u obcí v dané velikostní kategorii.  V roce 2016 se dluh města podílel na průměru příjmů za poslední čtyři roky 32 %, což je hluboko pod limitem Ministerstva financí.

Holešov
Za rok 2016 obdrželo město průměrné ratingové hodnocení. V období let 2013 až 2016 město ušetřilo 4 % svých souhrnných příjmů, což představuje 41 milionu Kč. Nejvyšší úspory pramení z roku 2016. Ostatní obce uspořily 6 % příjmů. Rozpočet města byl z jedné čtvrtiny závislý na dotacích, což je o něco více než u obcí v dané velikostní kategorii. V celkovém objemu dotací měly investiční dotace města vyšší podíl než u obcí srovnatelné velikosti. Ve srovnání s nimi vykázalo město vyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích a také vyšší podíl příjmů z prodeje majetku.

Celkové příjmy města byly v přepočtu na obyvatele vcelku srovnatelné s příjmy obcí v dané velikostní kategorii, a to především zásluhou vyšších částek dotací. Nižší byly nedaňové příjmy města, a to v důsledku nižších příjmů z vlastní činnosti a z pronájmu majetku. Rozdíly v daňových příjmech ovlivnily zejména téměř dvojnásobné výnosy města z loterií a výherních hracích přístrojů. Ostatní daňové příjmy byly vesměs nižší. 

Dluh města se mezi rokem 2013 a 2016 snížil o 32 %, krátkodobý finanční majetek naopak vzrostl, a to o 76 %. Přesto byl objem krátkodobého finančního majetku nižší než objem dluhu, i když byl v roce 2016 rozdíl již malý. Srovnatelně velké obce měly tuto relaci obrácenou. V přepočtu na obyvatele byl dluh města v roce 2016 vyšší než u obcí v dané velikostní kategorii a objem krátkodobého majetku naopak nižší. Podíl dluhu na průměru příjmů za poslední čtyři roky dosáhl výše 25 %, což je sice více než srovnatelně velké obce, avšak pořád ještě pod limitem Ministerstva financí.

Otrokovice
Město dostalo v roce 2016 podprůměrné ratingové hodnocení. V období let 2013 až 2016 město ušetřilo 5 % svých souhrnných příjmů, což představuje 69 milionu Kč. Největší díl úspor pochází z roku 2016. Obce v dané velikostní kategorii uspořily 6 % svých příjmů. Rozpočet města závisel na dotacích v průměru necelou pětinou, což je o něco více než srovnatelně velké obce. Podíl investičních dotací města na celkovém objemu dotací byl o něco nižší, zejména v důsledku velmi nízkého podílu v roce 2016.

Příjmy města v přepočtu na obyvatele byly nižší, u výdajů to platí pouze pro kapitálové výdaje. Nižší byly především dotace, z ostatních hlavních příjmových položek byl největší odstup města u dotací, zejména neinvestičních. Město mělo nižší příjmy z pronájmu majetku a z vlastní činnosti, vyšší byly naopak odvody přebytku příspěvkových organizací. V roce 2016 se výrazně snížily příjmy z loterií a výherních hracích přístrojů. 

Dluh města se mezi rokem 2013 a 2016 snížil o 55 %, krátkodobý finanční majetek se zvýšil o 31 %. V roce 2016 byl dluh města v přepočtu na obyvatele nižší než ve srovnatelně velkých obcích, nižší byl i objem krátkodobého finančního majetku. Na rozdíl od obcí v dané velikostní kategorii však objem jeho dluhu v každém z posledních čtyř let převyšoval úroveň krátkodobého finančního majetku. Podíl dluhu se v roce 2016 na průměru příjmů za poslední čtyři roky podílel 13 %, což je méně než u srovnatelně velkých obcí.

Podrobnosti naleznete na: https://www.informaceoobcich.cz/