Jak si vedou Rokycany, Plzeň a Klatovy v hospodaření?

CRIF porovnává vybrané údaje hospodaření uvedených měst s průměrem stejných ukazatelů obcí stejné velikostní kategorie. Data čerpá z rozpočtových a účetních údajů obcí za rok 2016 a ukazatele jsou přepočteny na jednoho obyvatele.

Město Rokycany
V ratingovém hodnocení dosáhly Rokycany v roce 2016 nejvyšší stupeň „A“. V období let 2013 až 2016 ušetřilo měst 13 % souhrnných příjmů, zatímco srovnatelná města jen 6 %. Pro město to znamenalo úsporu ve výši téměř 180 milionů Kč. Rozpočet města byl v menší míře závislý na dotacích, zejména investičních, než srovnatelně velké obce. Přesto město vykazovalo o něco vyšší podíl kapitálových výdajů na celkových.

Z části město financovalo investice prodejem majetku, který byl v přepočtu na obyvatele téměř trojnásobný oproti srovnatelně velkým obcím. Celkové příjmy na obyvatele města byly v průměru o šestinu vyšší než u srovnatelně velkých obcí. Zasloužily se o to hlavně nedaňové příjmy, konkrétně příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu a z úroků a z části i kapitálové příjmy.

Dluh města v přepočtu na obyvatele byl v roce 2016 téměř desetkrát nižší než u srovnatelně velkých obcí. Mezi rokem 2013 a 2016 se snížil na polovinu. Krátkodobý finanční majetek města byl v přepočtu na obyvatele více než třikrát vyšší. Mezi rokem 2013 a 2016 se jeho objem naopak o polovinu zvýšil. Město tak disponuje značným objemem peněz na budoucí investice a může je uskutečnit i s nižším objemem dotací. V roce 2016 se dluh města na průměru příjmů za poslední čtyři roky podílel pouhým 1 %, což je mnohem méně než kolik vykázaly srovnatelně velké obce a také kolik je limit Ministerstva financí.

Město Plzeň
Město získalo v roce 2016 průměrné ratingové hodnocení. Mezi rokem 2013 a 2016 ušetřilo 3 % souhrnných příjmů, což představuje necelých 755 milionu Kč. Největší díl úspor pochází z roku 2016, ve kterém město neutratilo pětinu příjmů v rozpočtu. Město věnovalo v průměru téměř 30 % výdajů na investice.  Příjmy a výdaje města se meziročně zvýšily v roce 2014 a poté již klesaly. V rámci hlavních příjmových položek plynule rostly daňové příjmy a v roce 2016 se razantně zvýšily příjmy z prodeje majetku města, které se z roku na rok zosminásobily. Pravidelné zvýšení vykázaly i výdaje na provoz, zatímco objem kapitálových výdajů klesal souběžně s poklesem investičních dotací.

Rozpočet města závisel v průměru z desetiny na dotacích, ve kterých převládaly dotace investiční.  V prvních třech letech daného období tvořily více než polovinu celkových dotací, v roce 2014 dokonce 73 %. Prodej majetku se na celkových příjmech města podílel v průměru 6 %, v roce 2016 to však bylo 15 %, což byl stejný podíl jako u nedaňových příjmů.

Dluh města se mezi rokem 2013  2016 snížil o 11 %, objem krátkodobého finančního majetku se naopak zvýšil, a to o 14 %. Dluh převyšoval objem krátkodobého finančního majetku pouze v letech 2013 a 2016. V roce 2016 vykázalo město podíl dluhu na průměru příjmů za poslední čtyři roky ve výši 36 %, což je mnohem méně, než kolik je limit Ministerstva financí.

Město splňovalo i další dva ukazatele Ministerstva financí. Podíl cizích zdrojů na celkových aktivech dosahoval v průměru 11 % a likvidita byla 2,22.

Město Klatovy
V ratingovém hodnocení dosáhly Klatovy v roce 2016 průměrného hodnocení „B-“. V období let 2013 až 2016 ušetřilo město 9 % svých souhrnných příjmů, což je jen o něco více než srovnatelně velké obce. Největší díl úspor pochází z roku 2016. Pětinu rozpočtu získalo město z dotací a podíl investičních dotací dosáhl výše 40 %. Tyto hodnoty jsou v podstatě shodné s údaji za srovnatelně velké obce. Město vykázalo vyšší podíl kapitálových výdajů na celkových. Ve srovnání s obcemi v dané velikostní kategorii směřovalo více kapitálových výdajů do komunálních služeb. Ve struktuře zdrojů pro financování investic mělo město vyšší váhu investičních dotací a příjmů z prodeje majetku. 

Celkové příjmy v přepočtu na obyvatele města byly o něco vyšší než u srovnatelně velkých obcí. Platí to o všech základních složkách příjmů s výjimkou příjmů daňových. Nižší byly zejména příjmy z loterií a výherních hracích přístrojů.

Dluh města v roce 2016 v přepočtu na obyvatele byl sice vyšší než u srovnatelně velkých obcí, avšak vyšší byl i objem krátkodobého finančního majetku, který může být v případě nutnosti použit na okamžitou úhradu dluhu. Dluh města se mezi rokem 2013 a 2016 snížil o více než pětinu, zatímco objem krátkodobého finančního majetku se zvýšil o více než 60 %. Podíl dluhu na průměru příjmů za poslední čtyři roky dosahoval v roce 2016 pouze 25 %, a to je mnohem méně, než kolik stanovilo Ministerstvo financí jako limit.

Podrobnosti naleznete na: https://www.informaceoobcich.cz/