Jak si vedou Ostrava, Frýdek-Místek a Odry v hospodaření?

CRIF porovnává vybrané údaje hospodaření uvedených měst s průměrem stejných ukazatelů obcí stejné velikostní kategorie. Data čerpá z rozpočtových a účetních údajů obcí za rok 2016 a ukazatele jsou přepočteny na jednoho obyvatele.

Statutární město Ostrava
V roce 2016 získalo město průměrné ratingové hodnocení. V obdobích let 2013 až 2016 ušetřilo 5 % svých souhrnných příjmů, což představuje úsporu ve výši 2,2 miliardy Kč. V prvních dvou letech daného období vykázalo město schodek rozpočtu. Největší část úspor pramení z roku 2016, ve kterém město neutratilo 17 % příjmů, které mělo v rozpočtu k dispozici. Rozpočet města závisel z 18 % na dotacích, jejich váha se v posledních dvou letech snižovala. Podíl investičních dotací na celkovém objemu dotací byl v průměru 38 %. Kapitálové výdaje se na celkových výdajích města podílely v průměru necelou čtvrtinou. Jejich podíl se rovněž v posledních dvou letech rovněž snižoval.

Příjmy města se mezi rokem 2013 a 2016 snížily o 9 %. Pokles celkových výdajů byl mnohem prudší (-25 %). Snížil se objem jak běžných, tak i kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje klesaly rychleji a v roce 2016 dosáhly méně než polovinu jejich úrovně z roku 2013. V rámci hlavních příjmových položek se nejrychleji snížily dotace, a to zejména dotace investiční. Ještě v roce 2013 financovaly investiční dotace 35 % kapitálových výdajů, v roce 2016 to bylo již jen 19 %. Při financování kapitálových výdajů vzrostla úloha výnosů z prodeje městského majetku.

Dluh města se mezi rokem 2013 a 2016 snížil na méně než polovinu. Objem krátkodobého finančního majetku klesl jen o 1 % a byl s výjimkou posledního roku vždy nižší než objem dluhu města. Podíl dluhu na průměru příjmů za poslední čtyři roky dosáhl 29 % v roce 2016 a byl pod limitem Ministerstva financí. Pravidla ministerstva splnilo město i u dalších dvou ukazatelů. Podíl cizích zdrojů na aktivech byl v průměru 12 % a likvidita dosahovala výše 2,2. V roce 2016 byl podíl cizích zdrojů na aktivech nejnižší a likvidita nejvyšší.

Statutární město Frýdek-Místek
Město získalo za rok 2016 průměrné ratingové hodnocení. V letech 2013 a ž 2016 ušetřilo 9 % svých souhrnných příjmů, což představuje 392 milionu Kč. Největší část úspor pochází z roku 2013. Srovnatelně velké obce uspořily 6 % příjmů. Město dosáhlo v průměru vyšší úsporu v přepočtu na jednu obec, i když ve dvou z posledních čtyř let vykázalo schodek rozpočtu. Rozpočet města byl na dotacích v průměru závislý z 14 %, což se výrazněji neliší od obcí dané velikostní kategorie. Podíl investičních dotací na celkovém objemu dotací města byl výrazně nižší. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích však byl téměř shodný.

Příjmy i výdaje města v přepočtu na obyvatele byly nižší než ve srovnatelně velkých obcích. Větší rozdíl byl ve výdajích, zejména běžných. Z hlavních příjmových položek vykázalo město vyšší úroveň jen u daňových příjmů, a to zásluhou vyšších příjmů z vlastní činnosti a z pronájmu majetku. Nedaňové příjmy města se lišily jen málo. Výrazně nižší byly příjmy z prodeje města a především investiční dotace.

Objem krátkodobého finančního majetku vzrostl mezi lety 2013 a 2016 o 37 % a byl v každém z posledních čtyř let vyšší než objem dluhu. V přepočtu na obyvatele vykázalo měst mnohem nižší dluh, rovněž nižší byl i objem jeho krátkodobého finančního majetku. V roce 2016 se dluh města na průměru příjmů za poslední čtyři roky podílel 16 %, což je polovina podílu srovnatelně velkých obcí.

Odry
Město obdrželo za rok 2016 průměrné ratingové hodnocení. V období let 2013 až 2016 město utratilo více, než kolik mělo v rozpočtu prostředků. Vzhledem k vysokému schodku z roku 2014 skončilo čtyřleté hospodaření záporných saldem ve výši 8 milionu Kč, což je 1 % souhrnných příjmů. Srovnatelně velké obce vykázaly přebytek ve výši 7 % příjmů. V průměru na jednu obec to byl přebytek ve výši necelých 41 milionu Kč. Vysoký schodek z roku 2014 je spojen s vysokým podílem kapitálových výdajů na celkových výdajích, ten přesáhl 40 %. V průměru za čtyři roky se však podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích výrazněji nelišil. Rozpočet města byl o něco více závislý na dotacích než obce dané velikostní kategorie (28 % versus 22 %). I podíl investičních dotací města na celkovém objemu dotací byl o něco vyšší.

Příjmy města byly v přepočtu na obyvatele nižší a výdaje naopak vyšší než u srovnatelných obcí. V rámci hlavních příjmových položek byly nižší zejména nedaňové příjmy města. Dosahovaly v průměru méně než polovinu oproti srovnatelným obcím. Zaostávaly zejména příjmy z pronájmu majetku a z části také příjmy z vlastní činnosti. Rozdíl u daňových a kapitálových příjmů byl velmi malý. Ani vyšší objem dotací, a to jak neinvestičních, tak i investičních, nedokázaly kompenzovat odstup města u nedaňových příjmů. 

Dluh města se mezi rokem 2013 a 2016 se sice zvýšil, zejména v důsledku jeho růstu v roce 2016, přesto však byl v přepočtu na obyvatele více než pětkrát nižší než ve srovnatelně velkých obcích. Nižší byl i objem krátkodobého finančního majetku města, i tak převýšil objem dluhu města. Podíl dluhu města na průměru příjmů za poslední čtyři roky dosáhl výše 3 % a byl mnohem nižší než ve srovnatelně velkých obcí.

Podrobnosti naleznete na: https://www.informaceoobcich.cz/