Jak si vedou Děčín, Teplice a Lovosice v hospodaření?

CRIF porovnává vybrané údaje hospodaření uvedených měst s průměrem stejných ukazatelů obcí stejné velikostní kategorie. Data čerpá z rozpočtových a účetních údajů obcí za rok 2016 a ukazatele jsou přepočteny na jednoho obyvatele.

Statutární město Děčín a 44 obcí velikostní kategorie 20 000 – 49 999 obyvatel
V ratingovém hodnocení za rok 2016 dosáhl Děčín průměrného stupně „B-“, na rozdíl od předchozích let se však jedná o zlepšení. Město postupně snižuje svůj dluh, který je už druhým rokem pod úrovní dluhu ostatních obcí. Zvyšuje se také objem peněz na bankovních účtech, ten však je v porovnání s ostatními obcemi na poloviční hodnotě.

Děčín vykazuje pouze poloviční podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích než ostatní města (11 %). I tak nízké kapitálové výdaje jsou ve větší míře financovány investičními dotacemi, než je tomu u ostatních měst.

Nízké kapitálové výdaje se projevují také v odvětvovém členění výdajů. Zde Děčín vyniká nad ostatními pouze ve výdajích na sociální péči, a to díky větší investiční činnosti v letech 2014 a 2015.

Statutární město Teplice a 44 obcí velikostní kategorie 20 000 – 49 999 obyvatel
V ratingovém hodnocení za rok 2016 dosáhly Teplice nejlepšího stupně „A“. Město nemá žádný dluh a velmi nízký podíl cizích zdrojů na majetku, objem peněz na bankovních účtech se neustále zvyšuje a je více než dvojnásobně vyšší než u ostatních obcí.

Teplice vykazují podstatně nižší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích než ostatní města (13 % versus 22 %) a poloviční závislost rozpočtu na dotacích (9 % versus 18 %). Vyšší než u ostatních měst jsou příjmy z hazardu, do pokladny města neplynou takřka žádné příjmy z prodeje majetku.

V odvětvovém členění vydávají Teplice vyšší částky než ostatní do pozemních komunikací, na vzdělávání a kulturu. Běžné výdaje však převažují nad kapitálovými.

Město Lovosice a 141 obcí velikostní kategorie 5 000 – 9 999 obyvatel
V ratingovém hodnocení za rok 2016 dosáhly Lovosice průměrného stupně „C+“. Město postupně snižuje svůj dluh, ten však stále zůstává nad průměrnou hodnotou dluhu ostatních obcí. Opačný trend vykazuje objem peněz na bankovních účtech: postupně narůstá, ale stále zůstává pod průměrem ostatních obcí.

V celkových příjmech jsou vyšší než u ostatních příjmy z hazardu a z daně z nemovitosti, v nedaňových příjmech pak hrají významnou roli dary. V průměru má město nižší podíl kapitálových výdajů na celkových než ostatní.

V odvětvovém členění vydávají Lovosice větší částky do služeb pro obyvatelstvo než ostatní města zejména v oblastech ochrany životního prostředí, bydlení a kultury.

Podrobnosti naleznete na: https://www.informaceoobcich.cz/