Jak si vedou Brno, Šlapanice a Slavkov u Brna v hospodaření?

CRIF porovnává vybrané údaje hospodaření uvedených měst s průměrem stejných ukazatelů obcí stejné velikostní kategorie. Data čerpá z rozpočtových a účetních údajů obcí za rok 2016 a ukazatele jsou přepočteny na jednoho obyvatele.

Statutární město Brno
Město získalo v roce 2016 průměrné ratingové hodnocení. Mezi lety 2013 až 2016 ušetřilo 8 % svých souhrnných příjmů, což představuje necelé 4,4 milionu Kč. Největší část úspor pochází z roku 2016, ve kterém město neutratilo 12 % z příjmů, které mělo v rozpočtu k dispozici. Na investice věnovalo v průměru necelou čtvrtinu celkových výdajů. Mezi rokem 2016 a 2013 se celkové příjmy města snížily o 4 %, celkové výdaje o 7 %. Pokles příjmů nastal již v roce 2015. Snížily se všechny hlavní příjmové položky, s výjimkou daňových příjmů. Nejrychlejší pokles nastal u investičních dotací. Celkové dotace se v daném období snížily o 1,3 miliony Kč.

Největší váhu v rozpočtu měly daňové příjmy. Příjmy z prodeje majetku vykázaly téměř shodný podíl na celkových příjmech jako příjmy nedaňové. Vliv dotací na celkové příjmy se postupně snižoval, a to až na 17 % v roce 2016.

Dluh města se mezi rokem 2013 a 2016 snížil o 16 %, zatímco objem krátkodobého finančního majetku se zvýšil o 38 %. Objem dluhu byl vždy nižší než objem krátkodobého finančního majetku a rozdíl se v čase zvyšoval. V roce 2016 dosahoval podíl dluhu města na průměru příjmů za poslední čtyři roky necelých 36 %. Je to méně, než kolik činí limit Ministerstva financí.

Město splnilo i další dva ukazatele Ministerstva financí. Podíl cizích zdrojů na celkových aktivech v roce 2016 byl 12 % a postupně se snižoval. Likvidita dosáhla výše 4,9 a byla v rámci posledních čtyř let nejvyšší.

Šlapanice
V ratingovém hodnocení za rok 2016 dosáhly Šlapanice třetího nejlepšího stupně „B“ a oproti minulým rokům si polepšily. Město má stále ještě více než dvojnásobnou hodnotu dluhu v přepočtu na obyvatele než ostatní obce stejné velikostní kategorie, dluh se však postupně snižuje a krátkodobý finanční majetek naopak roste. Díky tomu si město udržuje likviditu v rozumných mezích.

Šlapanice dosahují trvale vyšších příjmů než ostatní obce. Vyšší jsou daňové příjmy, kde vynikají více než dvojnásobné příjmy na dani z nemovitosti a dvojnásobné poplatky a odvody v oblasti životního prostředí. Nedaňové příjmy jsou o něco nižší s výjimkou roku 2016, trvale nižší zůstávají příjmy z pronájmu majetku i příjmy z vlastní činnosti. Kapitálové příjmy jsou zanedbatelné.

Trvale vyšší jsou také celkové výdaje, které byly v roce 2014 v přepočtu na obyvatele dokonce dvojnásobné než u ostatních měst. U běžných výdajů vynikají dvojnásobně vyšší výdaje na platy zaměstnanců, dvojnásobné výdaje na dopravní obslužnost a poloviční výdaje na opravy a údržbu. Kapitálové výdaje nejsou financovány prodejem majetku a jejich podíl na celkových je v průměru takřka třetina i díky roku 2014.

V odvětvovém členění vydávají Šlapanice vyšší částky v přepočtu na obyvatele do služeb pro obyvatelstvo, kde jsou pozoruhodné zejména investice do vzdělávání a ochrany životního prostředí.

Slavkov u Brna
V ratingovém hodnocení za rok 2016 dosáhl Slavkov u Brna průměrného stupně „B-“. Dluh na obyvatele je takřka dvojnásobný než u ostatních měst, postupně se však snižuje. Krátkodobý finanční majetek naopak roste. Díky tomu si město udržuje likviditu v rozumných mezích.

Příjmy jsou na stejné úrovni jako u ostatních obcí navzdory velmi nízkým místním poplatkům a téměř nulovým poplatkům a odvodům v oblasti životního prostředí. Nulové jsou také příjmy z pronájmu majetku. Vyšší než u ostatních obcí jsou naopak příjmy z loterií. Kapitálové příjmy jsou v posledních dvou letech na desetině příjmů ostatních měst, poněkud vyšší byly jen v roce 2013.

Běžné výdaje jsou vyšší s výjimkou roku 2016, zřejmě díky razantnímu snížení výdajů na platy zaměstnanců. Dotace příspěvkovým organizacím dvojnásobné v kontrastu s nulovými dotacemi podnikatelským subjektům. Výrazně nižší náklady na nákup vody, paliv a energie.

V odvětvovém členění vydává Slavkov u Brna větší částky do služeb pro obyvatelstvo než ostatní města, více také na veřejnou správu. V kapitálových výdajích dominují výdaje na kulturu, tělovýchovu a zájmovou činnost a komunální služby a územní rozvoj.

Podrobnosti naleznete na: https://www.informaceoobcich.cz/