Kritéria hodnocení

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 22 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

  • Podnikatelské prostředí – 14 kritérií
  • Přístup veřejné správy – 8 kritérií

1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 14 kritérií (50 % hodnocení)

• podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

 podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

• podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s méně než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

• vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe

• stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy – orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP

• index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let), čím mladší populace, tím lépe

• vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu

• cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu, hodnoceno podle odchylek od mediánu

• nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe

• nezaměstnanost mladých (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe

• dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno

• průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; hodnoceno podle odchylek od mediánu, (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)

• změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno

• počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (podíl učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé ORP

2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 8 kritérií (50 % hodnocení)

• kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)

 likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)

• dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)

• podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny

 daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu.